Kwietniowe Walne Zebranie Zarządu

Zebranie odbyło się w dniu 10.04.2016 r. w Bolesławcu i uczestniczyło w nim 15 osób.

Otwarcia zebrania dokonał Prezes Klubu Sportowego Granica Mirosław Schreiber przypominając obecnym o celu zebrania i zapoznał obecnych z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie wysokości składki członkowskiej.
2. Przyjęcie regulaminu opłacania składek członkowskich.
3. Przyjęcie regulaminu treningu strzeleckiego.
4. Wolne głosy i wnioski.

Do przedstawionego porządku obrad nikt nie wniósł uwag i taki tryb został przyjęty jednogłośnie przez 15 obecnych osobach na zebraniu.

Zostały podjęte trzy uchwały określające:

  • wysokości składki członkowskiej,
  • regulamin opłacania składek członkowskich,
  • regulamin treningu strzeleckiego.

Uchwały zostały w głosowaniu jawnym przyjęte jednogłośnie, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się.

Treść regulaminów dostępna jest na stronie.