Statut

STATUT STOWARZYSZENIA pn. KLUB SPORTOWY GRANICA

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszym powołuje się dobrowolne, samorządne i trwałe zrzeszenie osób fizycznych pn. Klub Sportowy Granica, zwane dalej mianem „Stowarzyszenie”. Skrót nazwy brzmi: KS Granica.

 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Bolesławiec. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

 3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw.

 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.

 5. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

 6. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy o sporcie, ustawy prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu.

 7. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

 8. Stowarzyszenie może mieć swoje odznaki, godło, flagę i pieczęcie.

 9. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.

 10. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

1. Celem Stowarzyszenia jest:

 1. krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Stowarzyszenia oraz wychowanie przez kulturę fizyczną;

 2. prowadzenie działalności sportowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;

 3. upowszechnianie aktywnego stylu życia i czynnego wypoczynku;

 4. szeroko rozumiana popularyzacja kolekcjonowania broni palnej i innej;

 5. zrzeszenie osób zainteresowanych odtwarzaniem i podtrzymywaniem tradycji wojskowych i patriotycznych, wyposażenia, umundurowania, uzbrojenia i wyszkolenia wojskowego żołnierzy polskich, a także armii innych państw;

 6. odtwarzanie, odbudowa, rekonstrukcja i renowacja historycznego wyposażenia i uzbrojenia, umundurowania, wyposażenia, pojazdów mechanicznych i konnych oraz fortyfikacji;

2. Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:

 • stwarzanie właściwych warunków do uprawniania strzelectwa sportowego, łucznictwa, kusznictwa, sportów obronnych, sportów motorowych, sportów walki oraz specjalistycznego szkolenia w tej dziedzinie oraz innych sportów ruchowych;

 • propagowanie rozwoju strzelectwa sportowego, łucznictwa, kusznictwa, sportów obronnych, sportów motorowych, sportów walki i innych dziedzin sportu;

 • promocja sportu i turystyki aktywnej oraz rywalizacji sportowej;

 • organizacja zawodów i imprez sportowych oraz imprez turystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych;

 • integracja środowisk strzeleckich, łuczniczych, kuszniczych, sportów obronnych, sportów motorowych, sportów walki, wyczynowych sportowców, kolekcjonerów broni palnej, oraz nawiązanie współpracy ze środowiskami i instytucjami o podobnych celach;

 • wspieranie talentów strzeleckich, łuczniczych, kuszniczych, sportów obronnych, sportów motorowych, sportów walki i promocja sportowców i ich osiągnięć;

 • propagowanie czynnego uprawiania sportu jako sposobu na rozwój własnej osobowości oraz prowadzenie działalności edukacyjnej w tym zakresie podczas organizowanych wyjazdów, pokazów, kursów, szkoleń dla dzieci, młodzieży i dorosłych;

 • realizowanie projektów i programów służących przeciwdziałaniu uzależnieniom i biernym formom spędzania wolnego czasu;

 • rozwój i upowszechnianie dyscyplin sportu z dziedziny strzelectwa sportowego, łucznictwa, kusznictwa, sportów obronnych, sportów motorowych, sportów walki;

 • podnoszenie poziomu wyszkolenia praktyczno-teoretycznego swoich Członków;

 • zwiększenie sprawności fizycznej i umiejętności technicznych;

 • propagowanie, inicjowanie oraz prowadzenie szkoleń w zakresie strzelectwa sportowego, łucznictwa, kusznictwa, sportów obronnych, sportów motorowych i sportów walki;

 • promocję i wspieranie działań przyczyniających się do popularyzowania sportów towarzyszących dziedzinie strzelectwa sportowego, łucznictwa, kusznictwa, sportów obronnych, sportów motorowych i sportów walki w tym także sportów ekstremalnych;

 • organizowanie ćwiczeń i zajęć sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;

 • organizację zawodów sportowych;

 • prowadzenie własnej witryny internetowej oraz tzw. „fanpage” na społecznościowych platformach internetowych jako ośrodka informacji o działalności Stowarzyszenia;

 • współpracę z innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o zbliżonych celach działania;

 • współdziałanie z organami samorządów terytorialnych i organami władz państwowych w celu zapewnienia członkom Stowarzyszenia właściwych warunków do uprawiania sportu;

 • uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej;

 • prowadzenie działalności szkoleniowej i dydaktycznej w zakresie prowadzonych w Stowarzyszeniu dyscyplin sportowych;

 • sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Stowarzyszenia;

 • uprawianie i propagowanie sportów strzeleckich, łucznictwa, kusznictwa, sportów obronnych, sportów motorowych, sportów walki i rekreacji ruchowej;

 • tworzenie współzawodnictwa sportowego w strzelectwie sportowym, obronnym, praktycznym, taktycznym, historycznym i innym, w sportach obronnych, sportach motorowych, łucznictwie, kusznictwie i sportach walki;

 • organizowanie szkoleń, kursów, instruktaży z zakresu bezpiecznego posługiwania się wszelką bronią i znajomości przepisów;

 • organizowanie szkoleń, kursów, instruktaży z zakresu samoobrony, sportów obronnych, sportów motorowych i sportów walki, strzelectwa sportowego, łucznictwa i kusznictwa;

 • organizowanie i wspieranie sesji treningowych, rozgrywek oraz zawodów w zakresie popularyzowanych sportów ekstremalnych o randze regionalnej, krajowej i międzynarodowej;

 • organizowanie szkoleń i seminariów dla instruktorów i działaczy społecznych;

 • podejmowanie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów oraz rozwojowi Stowarzyszenia;

 • popularyzowanie wśród społeczeństwa wiedzy na temat wszelkiej broni, militariów, historii oręża i działalności sportowej oraz kolekcjonerskiej broni palnej i innej;

 • wspieranie członków Stowarzyszenia w zakresie działalności sportowej związanej z szeroko rozumianym sportem strzeleckim, łuczniczym, kuszniczym, kolekcjonowania broni palnej, pamiątek historycznych i pogłębiania wiedzy historycznej;

 • pomoc kolekcjonerom broni palnej i militariów w pozyskiwaniu nowych eksponatów oraz ich opracowywaniu, przechowywaniu i konserwowaniu;

 • szerzenie wiedzy w zakresie historii i tradycji strzelectwa;

 • propagowanie i pielęgnacja idei patriotycznych i tradycji narodowych;

 • działania zapewniające wyższą świadomość społeczną i bezpieczne warunki uprawiania strzelectwa sportowego i historycznego oraz łucznictwa, kusznictwa, sportów motorowych, obronnych i sportów walki;

 • udział członków stowarzyszenia w wystawach, konferencjach i innych imprezach promujących sport strzelecki, łucznictwo, kusznictwo, kolekcjonerstwo broni palnej i militariów oraz organizowanie takich imprez;

 • współpraca z innymi stowarzyszeniami o charakterze kolekcjonerskim broni palnej;

 • inicjuje i organizuje działalność własną, publiczną i zleconą, a w szczególności: naukową, oświatową, rekonstrukcyjną, popularyzatorską, kulturalną, turystyczną;

 • prowadzi działalność wydawniczą, publicystyczną, szkoleniową, turystyczno-krajoznawczą, organizuje wystawy i pokazy terenowe oraz imprezy popularyzujące kolekcjonowanie broni palnej i innych, historię wojskowości – w kraju i zagranicą;

 • organizuje seminaria, konferencje, spotkania, warsztaty naukowe dotyczące wyposażenia, umundurowania, uzbrojenia, wyszkolenia, historii pojazdów mechanicznych i konnych oraz fortyfikacji Wojska Polskiego oraz armii innych państw.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 2. Stowarzyszenie posiada członków:

 1. zwyczajnych,

 2. wspierających,

 3. honorowych.

3. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

a) złoży deklarację członkowską na piśmie,

b) opłaci składkę członkowską,

c) przejdzie pozytywnie rozmowę kwalifikacyjną z Prezesem Klubu.

4. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Dodatkowo złoży pisemną deklarację i przejdzie pozytywnie rozmowę kwalifikacyjną z Prezesem Klubu.

5. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

6. Członkowie Honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

7. Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:

a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

8. Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:

a) czynnego brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

b) przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

c) regularnego opłacania składek.

9. Członkowie Wspierający Stowarzyszenie i Członkowie Honorowi Stowarzyszenia nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, poza tym posiadają takie prawa jak Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia.

10. Członek Wspierający Stowarzyszenie ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu Stowarzyszenia oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

11. Członkowie Honorowi Stowarzyszenia są zwolnieni ze składek członkowskich.

12. Utrata członkostwa następuje na skutek:

a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

b) wykluczenia przez Zarząd:

 • z powodu łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

 • nie brania udziału w działalności Stowarzyszenia przez okres 3 miesięcy,

 • z powodu nie płacenia składek przez okres 1 roku,

 • na pisemny umotywowany wniosek dwóch członków Stowarzyszenia – wniosek rozpatruje zarząd i ostateczną decyzję podejmuje Zarząd.

c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

13. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

1. Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,

 2. Zarząd,

 3. Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają większością głosów.

4. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział z głosem stanowiącym, wyłącznie członkowie zwyczajni.

5. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

6. Walne Zgromadzenie Członków Zwyczajnych jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania poprzez stronę internetową – www.ksgranica.pl .

7. Walne Zgromadzenie Członków Nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.

8. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów przybyłych członków. Głosowanie jest jawne.

9. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b) uchwalania zmian Statutu,

c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

g) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

h) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

i) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

j) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

k) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

10. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

11. Zarząd składa się z 3 osób – prezesa, sekretarza i skarbnika.

12. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, które zwołuje prezes.

13. Do kompetencji Zarządu należą:

 1. realizacja celów Stowarzyszenia,

 2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

 3. sporządzanie planów pracy i budżetu,

 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

 5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

 6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

 7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

 8. przyjmowanie i skreślanie członków.

14. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

15. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób – przewodniczącego, zastępcy i sekretarza.

16. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Zarządu,

 2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

 3. wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,

 4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

 5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

17. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dotacji i ofiarności publicznej.

 2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane na rachunku bankowym Stowarzyszenia lub w kasie Stowarzyszenia.

 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy wszystkich członków Zarządu, ale działać mogą pojedynczo.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością głosów.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.