Składki członkowskie – regulamin

Umowną składkę członkowską  ( 100 złotych ) należy wpłacić bezpośrednio do jednego z Członków Zarządu, wcześniej dzwoniąc pod numer 698213229.

Regulamin Opłacania Składek Członkowskich w Klubie Sportowym Granica

§ 1

1. Ustanawia się wewnętrzny regulamin określający tryby, terminy, sposoby oraz warunki opłacania i zwalniania ze składek członkowskich na rzecz Klubu Sportowego Granica.

Postanowienia ogólne

§2

1. Regularne opłacanie składek należy do podstawowych obowiązków statutowych członka Klubu Sportowego Granica.

2. Nie opłacanie składek może być jedną z przyczyn usunięcia członka z Klubu Sportowego Granica.

3. Sytuacje i przypadki wykraczające poza ten regulamin podlegają indywidualnym uzgodnieniem z Zarządem Klubu Sportowego Granica.

Wysokość składki i tryb jej opłacania

§ 3

1. Składka jest płacona systemem rocznym.

2. Składki nie można opłacać za więcej niż jeden rok.

3. Składki nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji osoby z członkostwa w Klubie Sportowym Granica lub jej dyscyplinarnego skreślenia.

Ulgi i odstępstwa w opłacaniu składek

§ 4

1. Decyzja o ewentualnych odstępstwach lub ulgach w opłacaniu składek leży w gestii Zarządu Klubu Sportowego Granica.

2. Nieobecność na zajęciach treningowych nie upoważnia do pomniejszenia składki członkowskiej.

3. Składka członkowska nie jest zależna od ilości zajęć treningowych w okresie rozliczeniowym.

Ponowne przyjęcie do Klubu Sportowego Granica

§5

1. Członek usunięty lub zawieszony z powodu nieopłacenia składek może starać się o ponowne przyjęcie do Klubu Sportowego Granica.

2. Warunkiem ponownego przyjęcia jest skierowanie prośby o ponowne przyjęcie do Zarządu Klubu Sportowego Granica.

W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd Klubu Sportowego Granica kierując się obowiązującymi przepisami prawa, przyjętym Statutem, podjętymi Uchwałami Walnego Zebrania Członków Klubu Sportowego Granica i uchwałami Zarządu Klubu Sportowego Granica.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia, tj. 5.01.2016 r.