Trening strzelecki – regulamin

Regulamin Treningu Strzeleckiego w Klubie Sportowym Granica

§ 1

1. Ustanawia się wewnętrzny regulamin określający tryby, terminy, sposoby, warunki oraz zakres
przeprowadzania treningu strzeleckiego w Klubie Sportowym Granica.

Postanowienia ogólne

§2

1. Regularne uczestnictwo w treningach strzeleckich należy do podstawowych obowiązków członka Klubu Sportowego Granica.

2. O terminach, sposobach, warunkach, zakresie i miejscu odbywania treningów strzeleckich decyduje Zarząd Klubu Sportowego Granica lub wyznaczona przez niego osoba.

3. Brak uczestnictwa w treningach strzeleckich może być jedną z przyczyn usunięcia członka z Klubu Sportowego Granica.

4. Sytuacje i przypadki wykraczające poza ten regulamin podlegają indywidualnym uzgodnieniem z Zarządem Klubu Sportowego Granica.

Terminy, sposoby, warunki, zakres i miejsca odbywania treningów strzeleckich

§ 3

1. Członek Klubu Sportowego Granica jest zobowiązany do odbycia przynajmniej jednego treningu strzeleckiego miesięcznie.

2. Amunicja używana do treningu strzeleckiego jest płatna i jej ilość należy ustalić przed treningiem z osobą prowadzącą trening strzelecki.

3. Cena amunicji nie jest stała i należy ją zawsze skonsultować z osobą prowadzącą trening strzelecki.

4. Korzystanie z własnej amunicji lub broni podczas treningu strzeleckiego może odbywać się wyłącznie za zgodą Zarządu Klubu Sportowego Granica lub wyznaczonej przez niego do tego osoby.

5. Każdy uczestnik treningu strzeleckiego stosuje się ściśle do poleceń osoby wyznaczonej przez Zarząd Klubu Sportowego Granica.

6. Trening strzelecki obejmuje:

a) zajęcia teoretyczne,

b) zajęcia praktyczne,

 • trening bezstrzałowy, który ma na celu:
 1. wykształcenie umiejętności gwarantujących bezpieczne i sprawne posługiwanie się bronią palną,
 2. wypracowanie odpowiednich nawyków i reakcji ruchowych,
 3. opanowanie czynności umożliwiających osiągnięcie precyzji strzału,
 • trening strzelecki, który ma na celu:
 1. ćwiczenia oddawania strzałów w różnych sytuacjach,

c) egzaminy, sprawdziany wiedzy i umiejętności.

7. Trening bezstrzałowy prowadzony jest z bronią rozładowaną z magazynkiem lub bez oraz na atrapach broni w miejscu wyznaczonym przez prowadzącego strzelanie.

8. Zakres treningu bezstrzałowego obejmuje:

a) trening podstawowy polegający na ćwiczeniu prawidłowego:

 • przyjmowania postaw strzeleckich,
 • trzymania broni,
 • zgrywania przyrządów celowniczych,
 • ściągania języka spustowego,
 • łączenia wyżej wymienionych czynności z oddychaniem,

b) trening wytrzymałościowy polegający na utrzymywaniu broni palnej w odpowiedniej postawie strzeleckiej, z zachowaniem jak najlepszej statyki broni,

c) trening polegający na wykonywaniu określonych czynności, składających się na przygotowanie do oddania strzału poprzez:

 • ładowanie i rozładowywanie magazynka amunicją,
 • dołączanie magazynka do broni,
 • uchwycenie broni w kaburze,
 • dobywanie broni,
 • przeładowywanie broni,
 • trzymanie broni jedną ręką i oburącz,
 • kontrolowanie broni w trakcie strzelania i po oddaniu ostatniego strzału,
 • wymianę magazynków różnymi technikami,
 • taktyczną wymianę magazynków,
 • rozładowywanie broni,
 • przyjmowanie postaw strzeleckich,
 • przyjmowanie postaw strzeleckich z wykorzystywaniem osłon,
 • wykorzystywanie latarki w warunkach ograniczonej widoczności,
 • rozpoznawanie i usuwanie zacięć,

d) trening polegający na systematycznym powtarzaniu ćwiczeń doskonalących umiejętności posługiwania się bronią i utrwalających prawidłowe nawyki ruchowe.

9. Zakres treningu strzeleckiego obejmuje szkolenie strzeleckie z broni palnej i prowadzone jest na pięciu poziomach zaawansowania i obejmuje strzelania:

 • przygotowawcze,
 1. przeznaczone dla rozpoczynających szkolenie strzeleckie,
 2. strzela się na skupienie na odległościach do 15 metrów – decyduje prowadzący strzelanie,
 3. strzelanie odbywa się głównie w postawie stojącej – decyduje prowadzący strzelanie,
 4. prowadzący strzelanie decyduje do jakiego celu odbywa się strzelanie przygotowawcze,
 5. czas trwania strzelania ustala prowadzący strzelanie.
 • statyczne,
 1. strzelania na dystansie do 25 metrów,
 2. pierwsze strzelania prowadzi się z odległości nie bliższej niż 5 metrów do celu,
 3. czas trwania strzelania ustala prowadzący strzelanie,
 4. o zwiększeniu dystansu – docelowo do 25 metrów – do celu decyduje prowadzący strzelanie,
 • szybkie,
 1. charakteryzują się określonym oraz krótkim czasem ich trwania,
 2. strzelania można prowadzić w warunkach ograniczonej widoczności, z oświetleniem celów za pomocą np. latarki, reflektorów pojazdów samochodowych, o czym decyduje prowadzący strzelanie,
 3. strzelania szybkie zaleca się prowadzić pojedynczo, szczególnie w początkowym okresie szkolenia,
 4. o postawie strzeleckiej decyduje prowadzący strzelanie,
 • dynamiczne,
 1. strzelania dynamiczne charakteryzują się strzelaniem do jednego lub kilku celów ustawionych na różnych odległościach,
 2. tego typu trening strzelecki wymaga różnych postaw strzeleckich i zmian stanowiska strzeleckiego, o czym decyduje prowadzący strzelanie,
 3. przemieszczanie się zgodnie z zasadami taktyki ustalonymi z prowadzącym strzelanie,
 4. w treningu wykorzystywanie naturalnych lub sztucznych osłon,
 5. strzelania można prowadzić w warunkach ograniczonej widoczności, z oświetleniem celów za pomocą np. latarki, reflektorów pojazdów samochodowych,
 6. strzelania dynamiczne w początkowym okresie szkolenia prowadzone są pojedynczo, następnie parami, aż do strzelania zmianą,
 • sytuacyjne.
 1. strzelania sytuacyjne charakteryzują się koniecznością rozpoznania celu i podjęcia decyzji o oddaniu strzału,
 2. strzelający przemieszcza się z bronią gotową do strzału, zgodnie z zasadami taktyki uzgodnione z prowadzącym strzelanie,
 3. w treningu wykorzystywanie naturalnych lub sztucznych osłon,
 4. strzelania można prowadzić w warunkach ograniczonej widoczności, z oświetleniem celów za pomocą np. latarki, reflektorów pojazdów samochodowych,
 5. strzelania sytuacyjne prowadzi się pojedynczo lub w zespole.

10. Wyznaczoną osobą do przeprowadzania treningu strzeleckiego przez Zarząd Klubu Sportowego Granica jest pan Mirosław Schreiber który:

a) posiada odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje niezbędne do przeprowadzania tego typu treningów:

 • licencja trenera strzelectwa sportowego PZSS,
 • instruktor strzelectwa sportowego,
 • instruktor strzelectwa sportowego PZSS,
 • sędzia klasy III PZSS,
 • prowadzący strzelanie.

b) jest odpowiedzialny za proces dydaktyczny szkolonych osób,

c) jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji osób uczestniczących w treningu,

d) jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji Członków Klubu Sportowego Granica korzystających ze strzelnicy,

e) decyduje o terminach, sposobach, warunkach, zakresie i miejscu odbywania treningów strzeleckich,

f) może odmówić każdemu z Członków Klubu Sportowego Granica udziału w treningu bez podania przyczyny,

g) może przeprowadzać badanie alkomatem na trzeźwość każdego Członka Klubu Sportowego Granica:

 • w trakcie zbiórki do piętnastu minut przed treningiem,
 • w trakcie treningu,
 • do piętnastu minut po zakończeniu treningu pod warunkiem, że osoba, która ma być badana przebywa nadal na terenie, na którym odbywał się wcześniej trening strzelecki,

h) w trakcie treningu może wydzielić do pomocy dowolnego Członka Klubu Sportowego Granica,

i) na treningi może zapraszać osoby, które poprawią jakość treningów strzeleckich.

11. Wszelkie niespójności w zaewidencjonowanych treningach należy wyjaśniać osobiście z Zarządem Klubu Sportowego Granica.

W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie strzeleckim decyduje Zarząd Klubu Sportowego Granica kierując się obowiązującymi przepisami prawa, przyjętym Statutem, podjętymi Uchwałami Walnego Zebrania Członków Klubu Sportowego Granica i uchwałami Zarządu Klubu Sportowego Granica.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia, tj. 10.04.2016 r.